Wednesday, September 21, 2011

ตัดปีกจมูก ลดขนาดรูจมูก Nose Surgery

ตัดปีกจมูก ลดขนาดรูจมูก Nose Surgery
ตัดปีกจมูกและลดขนาดรูจมูก ปีกจมูกในคนไทยร้อยละ 60 จะค่อนข้างกว้างและบานออก ซึ่งปีกจมูกที่มีลักษณะสวยและได้รูปนั้น มักจะบานไม่เกินเส้นสมมุติที่ลากผ่านจากบริเวณปลายหัวตา มาถึงบริเวณปีกจมูก หรืออาจจะบานไม่เกิน 1-2 มิลลิเมตกแต่งบริเวณจมูกส่วนล่าง ให้มีความเหมาะสมกับบริเวณสันจมูก และจมูกส่วนบนตรออกนอกจากเส้นสมมุติ ดังนั้น การผ่าตัดปีกจมูก จึงเป็นการ แก้ไขปีกจมูกที่ใหญ่ ลดขนาดรูจมูกที่กว้าง และตัดปีกจมูกที่กางออกการผ่าตัดปีกจมูกสามารถทำได้ง่ายไม่ยุ่งยาก แต่อย่างไรก็ตาม แพทย์มักต้องประเมินรูจมูกของผู้ป่วยก่อน เนื่องจากรูจมูกนั้นเป็นอวัยวะสำคัญ สำหรับทำให้ลมผ่านเข้าออก ถ้ารูจมูกเล็กแคบเกินไปจะทำให้เกิดการหายใจไม่ออกหรือติดขัดได้ การผ่าตัดปีกจมูกที่ดูเป็นธรรมชาติ และยังมีรูจมูกที่ดูสวยงามอยู่ มีอยู่ 2 วิธี คือการ

- ผ่าตัดที่มีแผลผ่าตัดภายนอก
- การผ่าตัดที่ไม่มีแผลผ่าตัดภายนอก

ทั้งนี้แพทย์จะเลือกวิธีการผ่าตัดจากการประเมินผู้ป่วยก่อนผ่าตัดอีกครั้ง

ตัดปีกจมูก ลดขนาดรูจมูก Nose Surgery
http://www.bbbeautycenter.com/th/cosmetic-surgery/nose-surgery/nose-reshaping/
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...